Документація конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги

 

                                           

  

Затверджено

рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол №7

від 06.04.2016 року

Голова комітету з конкурсних

торгів _________ В. М. Вишкова

 

                                                                                     

Документація конкурсних торгів

для процедури закупівлі - відкриті торги

 

на закупівлю товару

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

 ( 09123000-7  “Природний газ”)

I. Загальні положення 

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) процедури закупівлі - відкриті торги на закупівлю послуг: 06.20.1 Газ природий, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7  «Природний газ») розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197- VII (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

1.2. Інформація про замовника торгів 

  

Повне найменування 

Комунальний вищий навчальний заклад «Новобузький педагогічний коледж» Миколаївської області

Місцезнаходження 

Вулиця Червона площа, будинок 4,  Миколаївська область, Новобузький район,  місто Новий Буг,  поштовий індекс 55601,

Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Вишкова Валентина Миколаївна, голова комітету з конкурсних торгів.

Адреса:  вулиця Червона площа, будинок 4,  Миколаївська область, Новобузький район,  місто Новий Буг,  поштовий індекс 55601,

тел.: 0515192976

1.3. Інформація про предмет закупівлі 

  

Найменування предмета закупівлі 

06.20.10-00.00. Газ природий, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7  «Природний газ»)

 

 

Вид предмета закупівлі 

Товар

Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

  Комунальний вищий навчальний заклад «Новобузький педагогічний коледж», 100,493 тис. м. куб.

Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

Жовтень - грудень

1.4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

 

1.5.Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів (далі ПКТ)  є Українська гривня.

 

1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником викладаються українською мовою та однією з іноземних мов. 

2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

2.1.Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Фізична особа, яка отримала ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання ПКТ звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї документації конкурсних торгів. 

2.2.Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо ДКТ замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано ДКТ, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

3.1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*
Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатанному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*( у разі наявності).

У зв’язку з відсутністю законодавчих вимог до електронних засобів, пропозиції конкурсних торгів не подавати в електронному вигляді.

У випадку, якщо згідно цієї ДКТ передбачається надання копій, усі копії документів, що входять до складу ПКТ, повинні бути скріплені печаткою* та підписом уповноваженої особи.

 Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути підтверджені одним з документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

Допущення формальних (несуттєвих) помилок учасниками не призведе  до відхилення їх пропозицій.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме: відсутність нумерації сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

ПКТ запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання),

-ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків,

-номери контактних телефонів;

- маркування «Не відкривати до 06.05.2016р. 10год. 00хв.»

3.2.Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям визначеним в статті 16 та вимогам статті             17 Закону.

- письмова згода на істотні умови договору;

цінової пропозиції поданої за формою наведеною у додатку №1;

- проект договору;

- ліцензія НКРЕКП щодо дозволу на здійснення відповідної діяльності;

- згода на обробку персональних даних.

3.3.Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 

Не вимагається замовником

 

3.4. Умови повернен-ня чи неповернення забезпечення пропозиціїконкурсних торгів 

 

 

Не вимагається замовником

3.5.Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

ПКТ  вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

-відхилити таку вимогу,

-погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ.

Учасники, які не продовжують строк дії пропозицій конкурсних торгів вважаються такими, що відхилили вимогу щодо продовження строку дії своєї пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

 

 

 

При визначені кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Замовником зазначаються кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону, а саме:

-          наявність обладнання та матеріально-технічної бази, (довідка довільної форми);

-          наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (довідка довільної форми);

-          учасники у складі пропозиції повинні надати копію діючої ліцензії    (з усіма наявними додатками) на продовження господарської діяльності щодо предмета цієї закупівлі (у випадках, передбачених законом), а також копію чинного договору із Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» на транспортування природного газу, за формою, затвердженою постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р.      № 2497».

Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємств, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Вимоги встановлені статтею 17 Закону (оригінали або нотаріально завірені копії):

-          довідка про не судимість для використання на території України, видана компетентним органом, чинна на дату розкриття;

-          довідка Міністерства юстиції України про відсутність підприємства учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не раніше дня оприлюднення оголошення про проведення цих відкритих торгів або більш пізню дату;

-          витяг або інформаційна довідка з Реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення;

-          довідка із ДПІ про відсутність в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що дійсна на момент розкриття;

-          довідка довільної форми про відповідність усім іншим вимогам статті 17 Закону;

-          для юридичних осіб: копія Статуту учасника або іншого установчого документа зі змінами (у разі їх наявності), копія довідки про включення учасника торгів до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

-          для фізичних осіб – підприємств: витягу з Єдиного державного реєстру ЮО та ФОП, свідоцтво (або витягу з реєстру) про сплату єдиного податку або податку на додану вартість, копія довідки про взяття на облік платника податку.

Замовник відмовить учаснику в участі в торгах та відхилить його пропозицію, якщо протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення анти конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), зареєстрований в офшорних зонах. Відхилить пропозицію учасника, якщо вона подано учасником, який є пов’язаною особою з іншими учасниками або з членом комітету з конкурсних торгів.

За підроблення документів у складі пропозиції конкурсних торгів учасник процедури закупівлі несе кримінальну відповідальність за нормами Кримінального Кодексу України.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Технічні та якісні характеристики газу повинні відповідати нормам діючого на території України законодавства, державним, міжнародним стандартам та вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля.

Загальний обсяг закупівлі становить 100,493 тис. м. куб.

Замовником визначаються вимоги згідно з частиною другою статті 22 Закону, що додається додатком №2.

 

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Не передбачається.

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ 

 

4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: 

  

Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

 

 

Місце подання пропозицій конкурсних торгів 

Вулиця Червона площа, будинок 4,  Миколаївська область, Новобузький район,  місто Новий Буг,  поштовий індекс 55601, кабінет №10

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

06 травня 2016 року  до 09 год. 00 хв.

ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 

Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

Вулиця Червона площа, будинок 4,  Миколаївська область, Новобузький район,  місто Новий Буг,  поштовий індекс 55601, кабінет №10

Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

06 травня 2016 року о 10 год. 00 хв.

До участі у процедурі розкриття ПКТ замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а  також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. 

 Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із документів

  випискою з протоколу засновників,

 наказом про призначення,

довіреністю або дорученням

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної ПКТ або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ.

 Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття ПКТ.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів відповідно до статті 10 Закону

5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх ПКТ з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Основним критерієм оцінки є: найнижча ціна і умови оплати.

5.2.Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок. Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3.Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Відповідно до статті 29 Закону.

5.4.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох ПКТ;
- відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників    Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
- скорочення видатків на здійснення закупівлі товару.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

6.1.Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення н веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Згідно частини 5 ст. 12 Закону України про ринок природного газу договір постачання повинен містити такі істотні умови:  1) обов’язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання ( у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника; 2) обов’язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі; 3) обов’язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними; 4) обов’язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації; 5) обов’язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником; 6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання. Постачальники зобов’язані створювати страховий запас природного газу в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням недопущення надмірних фінансових витрат постачальників та відповідно до ст.. 11 цього Закону. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:  - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; - зміни ціни за одиницю товару не більше як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; - продовження строку дії договору та виконання зобов’язання щодо передачі товару у разі виникнення документального підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення уми, визначеної у договорі; - зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті; - узгодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу)та якості товарів; - зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок; - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни залежно від зміни такого курсу, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю. Дія договору про закупівлю може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджені в установленому порядку.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог ДКТ або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом,  замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

 Не вимагається.

 

           

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

 

форма «Пропозиції» подається у наведеному нижче вигляді.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 

 

ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЇ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

(назва Учасника), надає   свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю

09123000-7 «Природний газ» згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

 

      Вивчивши документацію на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступними цінами:

 

 

№ з/п

Найменування предмета закупівлі

Кількість

(м. куб.)

Ціна

за одиницю, грн. з ПДВ*

Загальна вартість, грн. з ПДВ*

1

Газ природний

(зазначає замовник)

 

(цифрами та прописом)

2

Транспортування природного газу магістральними трубопроводами **

 

 

(цифрами та прописом)

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів грн.. з ПДВ*

                                                                 _______________________   

                                                                                                  (цифрами та прописом)

 

*Якщо учасник не є платником ПДВ або на товар не нараховується ПДВ згідно з чинним законодавством, то вказується «без ПДВ».

** Рядок №2 форми пропозиції конкурсних торгів не заповнюється учасником, у разі якщо він не включає до вартості ціни пропозиції конкурсних торгів витрати щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами.

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб - порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції.

5. Умови розрахунків: відтермінування платежу на 20 календарних днів.

6. Строк поставки товару жовтень - грудень 2016р..

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

 

Додаток № 2

 

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

з урахуванням вимог Закону України від 09.04.2015 р. № 329-VIII

 «Про ринок природного газу»

 

 

1. Предмет закупівлі:

    Природний газ — це суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 міліметрів ртутного стовпчика і температура — 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.

 

Товар

Одиниця виміру

Кількість

ДК 016:2010 - 06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані             (ДК 021:2015 - 09123000-7 Природний газ. Природний газ), 06.20.10-00.00.

м куб.

(метр кубічний)

 

100,493 тис. м .куб.

 

2. Постачальник природного газу (далі — постачальник) — це суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.

3. Постачання природного газу — це господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

4. Розрахунковий період за договором про закупівлю становить один місяць - з 9-ї години першого дня місяця до 9-ї години першого дня наступного місяця включно.

5. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

6. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

7. Місце поставки: межа балансової належності Споживача (Замовника).       Вулиця Червона площа, будинок 4,  Миколаївська область, Новобузький район,  місто Новий Буг,  поштовий індекс 55601.

8. Строк поставки: жовтень – грудень 2016 року.

9. Постачальник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного газу згідно з Порядком створення страхового запасу природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 795, про що учасник повинен надати відповідний гарантійний лист у складі його пропозиції конкурсних торгів.

10. За одиницю виміру кількості газу при  його обліку приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

11. Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим цією документацією, державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

 

 

 

 

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.