ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Затверджено на засіданні

комітету з конкурсних торгів

КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"

протокол № 13 від "29" червня 2016 р.

Голова комітету з конкурсних торгів

_______________ Вишкова В.М.

м.п.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для підготовки пропозицій конкурсних торгів на закупівлю:

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ    (газ природний))

м. Новий Буг – 2016 року
Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VIІ (із змінами) (далі - Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж"

місцезнаходження

вул. Червона Площа, 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601

посадова особа замовника,  уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Вишкова Валентина Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, голова комітету з конкурсних торгів, вул. Червона Площа, 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55600, тел. (05151)9-29-76,         факс: (05151)9-14-05, collegenbg@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (газ природний))

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість,обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

вул. Червона Площа, 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601, 90297 тис. м3

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

жовтень – грудень 2016 року

4. Процедура  закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

 

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних  торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською  мовою. У разі надання документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською  мовою. Переклад  повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.

ІІІ. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій/друкованій формі за власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті (Нотаріально завірені копії та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника). Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки* (Нотаріально завірені копії та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника).

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується одним з наступних документів:

- копією протоколу або випискою з протоколу засновників;

- копією наказу про призначення;

- оригіналом довіреності або доручення;

- або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити власноручний підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;

- назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, ідентифікаційний код  за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової службу і мають відмітку у паспорті), номери телефонів

- маркування: „Не відкривати до 29.07.2016 р. до 9.00 год.

(зазначається дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів).

 

Не правильне оформлення, запечатування та/або маркування конверту, всупереч вимог документації конкурсних торгів, призводить до того, що замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення, збереження форми та змісту пропозиції конкурсних торгів до моменту її офіційного розкриття.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- змісту пропозиції конкурсних торгів, який має бути першою сторінкою пропозиції конкурсних торгів, в якому зазначається перелік всіх документів з нумерацією сторінок по порядку.

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів (п.1 Розділу ІІІ цієї Документації конкурсних торгів);

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, згідно Додатку 5;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідальність кваліфікаційним критеріям згідно таблиці 1, Додатку 2;

- інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону згідно таблиці 2, Додатку 2;

- форми до пропозиції конкурсних торгів згідно Додатку 1;

- згода з основними умовами договору, які містяться у Додатку 4;

- інших документів, визначених в документації конкурсних торгів та додатках до неї.

Неспроможність подати всю інформацію, що вимагається документацією конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам цієї документації конкурсних торгів, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6.Кваліфікаційні критерії до учасників

Учасники повинні відповідати кваліфікаційнім критеріям  встановленим відповідно до ст. 16 Закону (Кваліфікаційні критерії та їх документальне підтвердження зазначені у таблиці 1, Додатку 2).

Учасник повинен надати документальне підтвердження вимог, встановлених відповідно до ст. 17 Закону в довільній формі (інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону згідно таблиці 2, Додатку 2).

Не вимагаються документи та інформація, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 1 і 6 частини першої статті 17 Закону, а також інформацію, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим у документації конкурсних торгів.

Постачальник відповідає за якість товару поставленого за договором.

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам встановленим в Додатку № 5

8. інформація про субпідрядника (субпідрядників)

У разі закупівлі робіт або послуг учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій конкурсних торгів по окремим частинам (лотам) предмета закупівлі не передбачається. Пропозиції конкурсних торгів щодо предмету закупівлі подаються в цілому.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів (в разі встановлення вимоги щодо його надання). Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з позначкою на конверті “Зміни” або надається заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:

Особисто, поштою або електронною поштою (у разі подання у формі електронного документа)

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

вул. Червона Площа 4, каб. № 10, Миколаївська обл., м. Новий Буг, 55601

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

29.07.2016 року, до 9.00 год.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

вул. Червона Площа 4, каб. № 10, Миколаївська обл., м. Новий Буг, 55601

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

29.07.2016 року о 10.00 год.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників та/або наказом про призначення, та/або довіреністю, та/або дорученням та/або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен пред'явити паспорт або інший документ, передбачений статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492­VI, зі змінами (Для участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів повинен бути наданий один із зазначених документів, а також копія документу, що засвідчує особу).

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється, оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

На вимогу суб’єктів, зазначених у частині другій статті 27 Закону, замовник зобов’язаний продемонструвати зміст документа, що містить інформацію про ціну, наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів, перевірки їх на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Детальне вивчення пропозицій конкурсних торгів проводиться комітетом з конкурсних торгів після їх розкриття.

При детальному вивченні пропозицій конкурсних торгів увага приділяється:

а) відповідності учасників кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника;

б) відповідності пропозицій конкурсних торгів умовам цієї документації конкурсних торгів;

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Якщо пропозиція конкурсних торгів визначена такою, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів, вона відхиляється й не може згодом приводитись у відповідність.

Замовник оцінює та порівнює пропозиції, що не були відхилені на підставі критеріїв і методики оцінки пропозицій, зазначених у Додатку 3.

Переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен подати замовнику документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону, які зазначені у стовбці 4, таблиці 2, додатку 2.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів. Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

 • при розходженні між сумами, вказаними прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3.Інша інформація

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі встановлення такої вимоги), у тому числі і ті, що пов'язані із його нотаріальним посвідченням. Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали цю документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

У разі виникнення у Учасників процедури закупівлі питань, що не висвітлені у документації конкурсних торгів, то при вирішенні останніх комітет з конкурсних торгів та Учасники процедури закупівлі керуються Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі - Закон) та чинними нормативно-правовими актами України.

Під час проведення даної процедури закупівлі сторони передають інформацію у письмовій формі. Якщо інформація передавалась в іншій формі, ніж письмова, зміст такої інформації повинен бути письмово підтверджений ними.

Беручи участь у торгах учасник погоджує обробку своїх персональних даних, які надані у складі пропозиції конкурсних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI (зі змінами)

Юридичні особи, які подають копії документів, повинні їх засвідчити, відповідно до ДСТУ 4163-2003 або нотаріально завірити;

Фізичні особи подають копії документів, засвідчені власним підписом та печаткою (за наявності) Учасника, прізвище та ініціали, дата та позначка «Згідно з оригіналом» або нотаріально завірені копії.

Додатково зазначаємо, що відсутня можливість для подання пропозицій конкурсних торгів електронною поштою (у формі електронного документа).

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції конкурсних торгів та не впливають на зміст пропозиції, а саме – відсутність нумерації, сторінок, підписів, печаток на окремих документах, технічні помилки та описки.

 

Приклади формальних (несуттєвих) помилок:

 • не завірення окремої сторінки (сторінок) підписом та/або печаткою (за наявності) учасника торгів;
 • невірне (неповне) та/або не завірення учасником копії документу згідно вимог цієї документації.

Наприклад: завірення копії документу лише підписом уповноваженої особи;

 • орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції.

Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

 • неповне або невірне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що така помилка була допущена ним механічно.

Наприклад: повторне помилкове зазначення наявності сторінки № 56 або не врахування сторінки № 30 в загальну кількість сторінок або взагалі відсутність нумерації сторінки.

Замовник залишає за собою право не відхиляти пропозиції конкурсних торгів при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому, замовник гарантує дотримання усіх принципів, визначених статтею 3 Закону.

Рішення про віднесення допущеної учасником помилки до формальної (несуттєвої) приймається на засіданні комітету з конкурсних торгів.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням аргументованих підстав надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт, послуг;
 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
 • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;
 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом;
 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

 • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
 • здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
 • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт, послуг.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю:

 

1. Предмет договору.

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (газ природний)) (далі – газ природний). Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

 

2. Обсяг природного газу та вимоги щодо його якості.

Відповідно до вимог документації конкурсних торгів. Кількість поставленого Споживачу природного газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується газорозподільною або газотранспортною організацією шляхом підписання з Постачальником технічного акту щодо протранспортованого об‘єму природного газу. Якість газу, який передається Продавцем Покупцеві в пунктах приймання-передачі, указаних в Договорі, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".

 

4. Ціна.

4.1. Відповідно до результатів конкурсних торгів.

4.2. Зміна ціни природного газу визначається на підставі чинного законодавства України.

 

5. Термін та місце поставки природного газу.

Термін поставки газу природного – жовтень-грудень 2016 року.

Місце поставки. вул. Червона Площа, 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601

 

6. Строк дії договору.

Договір набирає чинності з дати, вказаної у договорі, і діє до 31 грудня 2016 року.

 

Основні умови, які обов’язково будуть включені до договору, зазначені у Додатку 4.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Законом, або неподання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Надання забезпечення виконання договору про закупівлю не вимагається

ДОДАТОК №1

Учасники мають дотримуватись встановленої форми

Форма до пропозиція конкурсних торгів

(Заповнюється на бланку підприємства, із зазначенням дати та номеру за підписом керівника та скріплюється печаткою)

Повне найменування учасника _____________________________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________________________________________________

Банківські реквізити ______________________________________________________________

Посада, ПІБ уповноваженої особи або представника згідно довіреності ___________________

Телефон/факс____________________________________________________________________

Ми, ____________________________________________________________________________

(повне найменування учасника )

надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах щодо закупівлі: ____________________________ згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

(назва предмету закупівлі згідно з оголошенням)

Вивчивши документацію конкурсних торгів та її вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, приймаємо та погоджуємось з усіма умовами документації конкурсних торгів та пропонуємо здійснити закупівлю газу природного на загальну суму:

_____________________________________________________________________грн., (цифрами та прописом) у тому числі ПДВ – ______________________ грн.

п/п

Предмет закупівлі

Кількість

Ціна за одиницю товару, без ПДВ, грн.

ПДВ

Ціна за одиницю товару, з ПДВ, грн.

1

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (газ природний))

90,297 тис. м3

 

 

 

1. До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми підтверджуємо, що вся інформація, надана нами у складі нашої пропозиції конкурсних торгів, є достовірною.

3.Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш економічно вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.

5. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів у строк не раніше ніж через десять днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту.

6. Строк виконання поставки товару: Жовтень – грудень 2016 року.

7. Ми несемо відповідальність за всю повноту та зазначену інформацію у Пропозиції конкурсних торгів та гарантуємо її дійсність та достовірність.

 м.п.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

ДОДАТОК № 2

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЧАСТИНА

 Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям

Таблиця 1

№ з/п

Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання вимог щодо предмету закупівлі.

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладені договори на поставку аналогічного товару із зазначенням повного найменування замовників, адреси та номери телефонів.

4

Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2015 р. *

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2015 р.*

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2015 р.;*

4.4. Оригінал довідки/ок з обслуговуючого/их банку/ів про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана/і не раніше червня 2016 року.

 

У випадку, якщо Учасник не подає одну із вищезазначених форм звітності відповідно до законодавства України, то цей Учасник повинен подати ту форму звітну, яку він подає відповідно до законодавства України та надати довідку у довільній формі з посиланням на норми відповідних законодавчих актів.

 

* або відповідного звіту та підтверджуючою роздруківкою про передачу та прийняття електронної звітності засобами електронного зв’язку.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону

Таблиця 2

№ з/п

Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

Інформація, яку повинен подати учасник для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

Інформація, яку повинен подати учасник-переможець торгів на виконання ст. 17 Закону у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

1

2

3

4

1

відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності), про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

1.1. Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності), про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

1.2. Копія антикорупційної програми*.

1.3. Копія наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи*.

* Зазначені документи переможець надає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в переможця передбачена ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо переможець відповідно до норм чинного законодавства або переможець – нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

2

Cуб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що протягом останніх трьох років учасник не  притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) з посиланням на Зведені відомості про рішення органів АМКУ щодо визнання вчинення суб’єктами господарювання хист економічної конкуренції  у вигляді анти конкурентних узгоджених дій, які стосувалися  створення результатів торгів (тендерів), а також щодо можливості подальшого судового розгляду цих рішень, їх перевірки, перегляду органами АМКУ, розміщена на офіційному веб-порталі (www.amc.gov.ua) в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель» в якій переможець підтверджує, що протягом останніх трьох років учасник не  притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)

 

3

Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що його не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал копія документа від уповноваженого на це органу з інформацією про те, що переможця до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Документ повинен бути виданим не раніше липня 2016 року.

4

службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що його не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

Оригінал копія документа (-ів) від уповноваженого на це органу з інформацією про те, що службова (посадова) особа переможця, яку уповноважено переможцем представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває.

Документ повинен бути виданим не раніше липня 2016 року.

5

Юридична особа, яка є учасником, не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності).

6

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) про те, що учасник не має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Оригінал документа від уповноваженого на це органу з інформацією про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів).

Документ повинен бути виданим не раніше липень 2016 року.

7

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).

Лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірену печаткою (у разі наявності) з інформацією про статус переможця з посиланням на відповідний розділ (пункт, абзац, тощо) установчих документів, в яких зазначено, що переможець здійснює господарську діяльність згідно з положенням його статуту.

8

Учасник зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності)

Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності) з підтвердженням того, що він не зареєстрований в офшорних зонах.

ДОДАТОК №3

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ  ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється за критерієм ціна .

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою:

максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балів.

Розрахунок оцінки здійснюється за формулою: Iобчисл=(Cminобчисл)*100

де: Iобчисл - інтегрована оцінка конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

Собчисл - ціна конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється (з врахуванням виправлених арифметичних помилок);

Cmin - ціна конкурсної пропозиції з найнижчою ціною;

100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”.

Переможцем визнається Учасник конкурсна пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та  отримала максимальну інтегровану оцінку Ik. при оцінці зазначеної позиції.

      В разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

ДОДАТОК 4

Основні умови договору

1. Предмет договору.

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (газ природний)) (далі – газ природний). Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. Обсяг природного газу та вимоги щодо його якості.

Відповідно до вимог документації конкурсних торгів. Кількість поставленого Споживачу природного газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується газорозподільною або газотранспортною організацією шляхом підписання з Постачальником технічного акту щодо протранспортованого об‘єму природного газу. Якість газу, який передається Продавцем Покупцеві в пунктах приймання-передачі, указаних в Договорі, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия".

3. Порядок та умови проведення розрахунків.

3.1. Порядок оплати встановлюється наступним чином:

3.1.1. Споживач зобов‘язаний сплатити вартість місячного об’єму природного газу на рахунок Постачальника після його приймання, що підтверджується накладною та після виставлення рахунку постачальником протягом 10 робочих днів;

3.2. Прострочення Споживачем оплати не є його відмовою від Договору.

3.2.1. Прострочення Споживачем оплати не є підставою для Постачальника припинити поставку газу, у такому випадку ситуація вирішується згідно з чинним законодавством України.

4. Ціна.

4.1. Відповідно до результатів конкурсних торгів.

4.2. Зміна ціни природного газу визначається на підставі чинного законодавства України.

5. Термін та місце поставки природного газу.

Термін поставки газу природного – жовтень - грудня 2016 року.

Місце поставки. вул. Червона Площа, 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601

6. Строк дії договору.

Договір набирає чинності з дати, вказаної у договорі, і діє до 31 грудня 2016 року.

7. Відповідальність сторін:

у випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання;

сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання;

за порушення сторонами строків виконання їхніх зобов'язань за цим договором, винна сторона виплачує іншій стороні неустойку у розмірі не нижче облікової ставки НБУ за кожен день затримки;  у випадку невиконання або неналежного виконання однією із сторін інших зобов'язань за цим договором, винна сторона відшкодовує іншій стороні збитки;

оплата неустойки не звільняє сторони від виконання своїх зобов'язань в натурі або усунення порушень.

ДОДАТОК №5

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(06.20.1) Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (09123000-7 Природний газ (газ природний)).

1. Обсяг

1. Загальний обсяг газу природного становить 90297 куб. м.

Місяць

Обсяг, тис. куб. м.

Жовтень

15 000

Листопад

35 000

Грудень

40 297

2. Технічні умови

2.1. За фізико-хімічними показниками природні горючі гази повинні відповідати вимогам і нормам, відповідно до ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення»

3. Транспортування

3.1. КВНЗ "Новобузький педагогічний коледж". Заведення газу Замовнику з загального потоку газу здійснюється газорозподільним підприємством, на балансі якого знаходяться газорозподільні мережі м. Миколаєва та Микола.

4. Місце постачання

4.1.  вул. Червона Площа 4, м. Новий Буг, Миколаївська обл., 55601.

5. Захист довкілля

5.1. Під час виконання договору про закупівлю учасник повинен дотримуватись передбачених чинним законодавством України заходів із захисту довкілля.

Коментувати...

Filtered HTML

 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
 • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
 • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

 • Не дозволено жодних HTML теґів.
 • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
 • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.