Програма вступного випробування (співбесіда) на основі базової загальної середньої освіти

Програма

вступного випробування

з української мови (співбесіда)

на основі базової  загальної середньої освіти

для спеціальностей:

  012  « Дошкільна освіта»;

013 «Початкова освіта»

Питання до співбесіди з української мови

 для вступників на основі базової загальної середньої освіти

1.Звуки мови. Голосні і приголосні звуки. Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Склад. Наголос. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й.

2. Орфограма. Орфографічна помилка. Правила вживання апострофа, м’якого знака. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.

3. Правопис складних і складноскорочених слів.

4. Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Вимова і написання префіксів з- (зі-), с-, роз-, без-, пре-, при-, прі-.

5. Поняття про лексику. Однозначні і багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Загальновживані слова. Застарілі слова. Неологізми.

6. Синоніми, антоніми, омоніми. Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення.

7. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Іменник: назви істот і неістот, загальні і власні назви. Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. Способи творення іменників.

 8.Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. Ступені порівняння прикметників, їх утворення.

9.Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. Відмінювання кількісних і порядкових числівників. Правопис числівників.

10. Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. Правопис займенників.

11. Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів (доконаний, недоконаний). Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий). Часи дієслів. Дієслова І та ІІ дієвідмін. Особа і число (в теперішньому і майбутньому часі). Безособові дієслова.

12. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприкметниковий зворот. Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот.

13. Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. Правопис прислівників.

14. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. Сполучники як службова частина мови. Сполучники сурядності і підрядності.Частка як службова частина мови. Вигук як частина мови.

15. Словосполучення.           Просте речення. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення.

Члени речення (підмет і присудок; додаток, означення, обставина) і способи їх вираження. Прикладка як різновид означення.

16. Звертання і вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.

17.Складне речення , його типи. Складносурядне сполучникове речення. Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види підрядних речень. Безсполучникове складне речення.

18. Пряма й непряма мова. Цитата. Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

19. Поняття про текст. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. Поняття про типи мовлення: розповідь, опис, роздум. Поняття про стилі мовлення: розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий і публіцистичний.

20. Поняття про спілкування і мовлення. Тема і основна думка висловлювання. Основні вимоги до мовлення: змістовність, послідовність, багатство, точність, виразність, доречність, правильність. Мовленнєві помилки. Етика спілкування й етикет.

Пояснювальна записка

         Вступні випробування на основі базової загальної середньої світи проводяться у вигляді співбесіди для категорій вступників, передбачених Умовами прийому  та Правилами прийому до КВНЗ «Новобузький педагогічний коледж» у 2018 році.

      Програма розроблена з урахуванням чинних програми з української мови для 9 класу зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом МОН  від 14.07.2016 № 826.

      Програма з української мови передбачає перевірку рівня теоретичної підготовки вступників: знання звукового складу мови, лексичного багатства, частин мови, синтаксису простого та складного речення, а також практичну: визначення співвідношення звуків і букв у словах та наголосу у словах, удосконалення навички правопису, розрізнення багатозначних слів і омонімів, типів переносного значення слова, удосконалення навичок відмінювання іменних частин мови; визначення видів односкладних, складних речень (підрядних, сурядних, безсполучникових, змішаного типу) та вживання розділових знаків.

                     На випробуванні вступник  повинен:

-         виявити певний рівень обізнаності з теми, що розкривається;

-         виразно відображати основну думку, диференціюючи матеріал на головний і другорядний;

-         викладати матеріал логічно, послідовно;

-         використовувати мовні засоби відповідно до комунікативного завдання, дотримуючись норм літературної мови;

-         виявляти своє ставлення до предмета висловлювання, розуміти можливість різних тлумачень тієї самої проблеми;

-         аргументувати висловлені думки;

-         викладати матеріал виразно, доречно, лаконічно, виявляти багатство лексичних і граматичних засобів.

Коментувати...

Filtered HTML

  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
  • Дозволені теги HTML: <a> <b> <blockquote> <br> <caption> <center> <code> <col> <colgroup> <dd> <del> <div> <dl> <dt> <em> <font> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <hr> <i> <img> <li> <ol> <p> <span> <strong> <sub> <sup> <table> <tbody> <td> <tfoot> <th> <thead> <tr> <u> <ul>
  • Ви можете додавати PHP код використовуючи <?php ?> теґи.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.

Plain text

  • Не дозволено жодних HTML теґів.
  • Адреси сторінок і електронної пошти атоматично перетворюються у посилання.
  • Рядки та параграфи відокремлюються автоматично.
Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.